Vedtægter

§ 1
Foreningens mål er at bevare og fremme den historiske interesse i foreningens geografiske virkeområde.

§ 2
Foreningens hjemsted er lig med adressen på den til enhver tid siddende formand.

§ 3
Formålet søges opnået ved at afholde offentlige medlemsmøder med historiske temaer og ved at arrangere ture til historiske steder samt ved at udgive publikationer, herunder en årbog.

§ 4
Enhver kan blive medlem ved at betale det til enhver tid gældende, årlige kontingent. Kontingentet følger kalenderåret.

§ 5
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 personer og højst 7 personer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed for 2 år ad gangen, i ulige år mindst 2 og i lige år mindst 3. Til bestyrelsen vælges desuden 1 suppleant for 2 år. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

§ 6
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Underudvalg kan nedsættes af bestyrelsen efter behov.

§ 7
Til udgivelse af årbogen udpeger bestyrelsen en ansvarshavende redaktør, der ved redigeringsarbejdet bistås af en anden af bestyrelsen udpeget person.

§ 8
Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren kan via netbank eller på anden måde råde over foreningens midler, som skal være placeret på bankkonti. Ved revision af årsregnskabet skal revisorerne foretage kontrol af bilag, årsopgørelser samt foreningens formue. Eventuelle bemærkninger skal af revisorerne afgives til formanden og kassereren senest 2 uger inden generalforsamlingen. De 2 revisorer vælges på generalforsamlingen for 2 år på skift.

§ 9
Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned. Den indkaldes med dagsorden skriftligt senest 3 uger forinden.

§ 10
Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
3. Aflæggelse af årsregnskabet v/ kassereren
4. Indkomne forslag
5. Forelæggelse og vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for næste kalenderår v/ kassereren
6. Valg til bestyrelsen
a) ordinære medlemmer
b) en suppleant (hvert andet år)
c) en revisor

§ 11
Begrundet forslag til behandling på generalforsamlingen skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 2 uger forinden.

§ 12
Afgørelser ved generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.

§ 13
Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 % af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse sker med 3 ugers skriftlig varsel med begrundet dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 5 uger efter, at ønsket er fremsat.

§ 14
Vedtægtsændringer skal for at være gyldige vedtages med mindst 2/3´s flertal af de fremmødte medlemmer.

§ 15
I tilfælde af sammenlægning eller nedlæggelse skal 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling vedtage dette.

§ 16
Beslutningen som anført i § 15 skal bekræftes af et simpelt flertal af de fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 17
Såfremt foreningen ophører helt eller som selvstændig organisation, tilfalder foreningens midler og lager et statsanerkendt museum. Foreningens arkiv overgår til Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn.

Vedtaget på generalforsamlingerne den 12. april 2011, den 12. april 2016 og den 10. april 2019.

Vedtægterne erstatter lovene for det tidligere “Historisk Samfund for Sorø Amt”, stiftet 12. oktober 1911.