2016

Afholdte arrangementer

Årsmøde og generalforsamling
Kulturhuset, Korsør
Tirsdag den 12. april 2016

Å r s m ø d e
Årsmødet blev indledt med historien om Halsskovskolens tilblivelse, der gav megen debat i lokalsamfundet i begyndelsen af 1920’erne. Endvidere blev der kort fortalt om Halsskovskolens udvikling fra folkeskole til kulturhus. Orienteringen blev givet af tidligere redaktør Vagn Ryager. Efter orienteringen havde årsmødets deltagere mulighed for at kigge nærmere på skolens flotte aula.
G e n e r a l f o r s a m l i n g
Efter kaffe med lagkage bød formand Helge Torm velkommen til Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjællands generalforsamling 2016.
Formanden omtalte specielt sommerturen 30. maj 2015, som gik til Københavnsområdet. Første stop var på Garderhøjfortet, hvor der var guidet rundvisning i to hold. Herefter var der frokost på Bakken, hvorefter turen gik til Slotsholmen, hvor der var en guidet rundvisning til de mange historiske steder og bygninger.
12. september gik efterårsturen til Kalundborg, hvor lektor Søren Juul viste rundt, først i Kalundborg Kirke og herefter på Vestborgen og en kort tur til Østborgen. Herefter var der kaffe med æblekage i den middelalderlige Bispegård.
27. november blev årbogen for 2015 præsenteret på Ankerhus i Sorø. Tidligere rektor Ulla Koch fortalte de ca. 100 deltagere om stedets lange historie som uddannelsesinstitution. Årbogen for 2015 blev på omkring 200 sider, og blev godt modtaget, idet den stort set er udsolgt takket være et godt løssalg hos boghandlerne, specielt i Skælskør, Slagelse og Korsør.
Bestyrelsen havde foreslået, at foreningen skifter navn til det mere mundrette “Historisk Forening for Vestsjælland”. Forslaget om navneændringen blev vedtaget.
Klik her for at læse referatet fra generalforsamlingen.


Sommertur i bus til Møn og Nyord
Lørdag den 28. maj 2016
Årets sommertur gik til Møn og Nyord. Det blev en oplevelsesrig dag med tre spændende nedslag og en god tur gennem det smukke landskab.
Første stop var Keldby Kirke, hvor Svend Skov var en meget vidende guide, der fortalte om de meget flotte kalkmalerier fra tre perioder.
Andet stop var Stege. Her viste Carsten Egø rundt på volden, blandt gamle købstadhuse og i den flotte kirke. Carsten Egø viste også vej til Støberiet, hvor frokosten ventede.
Tredje stop blev Nyord med guidet rundvisning af William Houman, der er en af øens lokale ildsjæle. Nyord er bl.a. kendt for, at mange af indbyggere i en lang periode ernærede sig som lodser. Øens kirke fra 1846 har trods dens unge alder en helt særlig historie, idet den ligner en mindre kopi af Frederiksberg Kirke. Kirken er tegnet af Otto Glahn og er ottekantet.
Inden turen hjem, som gik over Bogø og Farø, var der eftermiddagskaffe på havnen i Nyord.


Sensommertur til Tersløse
Tersløsegård og Filadelfia
Lørdag den 17. september 2016

Årets efterårsudflugt i egne biler gik til Tersløsegård og Dianalund. Vi mødtes kl. 13:30 ved indgangen til Tersløsegård og som altid på disse ture var det smukt efterårsvejr, hvilket Carsten Egø da også nævnte, da han bød velkommen til de næsten 60 deltagere.
T e r s l ø s e g å r d
Allan Aistrup fortalte yderst kompetent om Holberg og om Tersløsegård. Tersløsegårds historie rækker tilbage til Middelalderen. Esbern Snare lod opføre en gård, som endnu i 1230 beboedes af hans enke og datter. Som ejere fulgte siden flere adelige slægter. Sidst i 1600-tallet overtog familien Klingenberg godset og nedrev i 1730’erne den gamle middelaldergård for at opføre den for datiden hypermoderne barokherregård.
Efter Holbergs død i 1754 overgik Tersløsegård til Sorø Akademi, som i de følgende hundrede år frasolgte, mageskiftede og udstykkede godset, så der til sidst kun var forfaldne bygninger og 20 tdr. land tilbage. I 1861 blev Tersløsegård sat på auktion.
Fire tidligere elever fra Sorø Akademi købte gården. Det skete i respekt for mindet om Holberg og navnlig hans bestemmelse om at opretholde en enkebolig på Tersløsegård.
Et halvt århundrede senere forfaldt Tersløsegård på ny. Og igen blev den reddet af en kreds af gamle elever fra Akademiet. De købte i 1905 Tersløsegård og renoverede under ledelse af arkitekt Martin Nyrop i det følgende tiår hele herligheden. I 1914 blev gården overdraget til Den Holbergske Stiftelse, som stadig ejer Tersløsegård og driver den som et privat museum.
Herregården omfatter i dag den trefløjede hovedbygning fra 1739 med Ludvig Holberg Museet, Holbergs enkebolig og Martin Nyrops lejlighed samt yderligere to boliger, en udlænge og godt 2 hektar have.
Tersløsegård og Ludvig Holberg
Ludvig Holberg (1684-1754) købte i 1745 barok-herregården Tersløsegård og fik det dengang meget store gods ophøjet til “Baroniet Holberg”. Han boede indtil sin død i 1754 i hovedbygningen, der nu er indrettet som museum.
Holberg kendes som forfatter af en række udødelige komedier. Samtidig var han professor, dommer, forlægger og videnskabsmand. Han skrev både historiske værker, juridiske lærebøger og veterinære afhandlinger, foruden epistler og romaner. Hele Holbergs kolossale forfatterskab er ved at blive digitaliseret og lagt på nettet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, som i samarbejde med Universitetet i Bergen udfører dette enestående videnskabelige arbejde.
Fra Tersløsegård kører vi ad Holbergsvej de få kilometer til kolonien Filadelfia i Dianalund, hvor vi starter med kaffe og æblekage i kantinen, hvorefter Bent Gaardboe vil stå for en rundvisning i Filadelfias museum, der ligger tæt ved kantinen. Parkering sker nemmest ved at køre fra Holbergvej til højre ind ad sidste vej før landevejen, Visby Allé, hvor kantinen ligger til højre.
K o l o n i e n F i l a d e l f i a
I 1897 blev “Anstalten for Epileptiske, Tersløse” stiftet af landsbylægen Adolph Sell, men allerede få år efter kom stedet til at hedde Kolonien Philadelphia, senere Filadelfia. Dr. Sell skabte sit livsværk ud fra en vision om at skabe et hjemligt sted for mennesker med epilepsi og for de psykisk syge.
Filadelfias grundlægger, lægen Adolph Sell, blev født i København i 1850 og begyndte sin lægegerning i 1876 ved Kalundborg. I 1877 købte han en eksisterende praksis i den del af Tersløse, der senere kom til at hedde Dianalund ved jernbanens indførelse i 1901.
Ved Dr. Sells død i 1921 havde kolonien bredt sig over 150 td. land med 550 patienter bosat i 30 bygninger. Ordet koloni var inspireret af udlandet, og ligesom nybyggernes kolonier måtte have en kirke, fornægter det kristne grundlag sig heller ikke her. Den første kirke blev indviet i 1904. Navnet Philadelphia er det latinske ord for broderkærlighed.


Årbogsudlevering i Skælskør
Pakhuset, Skælskør
Fredag den 25. november 2016

Begivenheden fandt i år sted i det smukt restaurerede pakhus på havnen i Skælskør, hvor formanden Helge Torm bød velkommen og præsenterede dagens foredragsholder Jørgen Kok.
Jørgen Kok fortalte i sit indlæg levende om Skælskør Havn og filosoferede over ordet Skælskør med endelsen “-ør” = gruset strand. Hvorfor en gruset strand, det giver da ikke mening? Jo måske, hvis der var udlagt grus, så man kunne fragte sine varer ned til skibene. Spændende var det også at høre om havnes storhedstid i 1800-tallet, hvor mange skibe var hjemmehørende i Skælskør.
Helge Torm kunne herefter løfte sløret for den længe ventede årbog, som også i år blev færdig til tiden. Artiklerne i bogen og forfatterne bag blev omtalt. Hvorefter de mange fremmødte medlemmer ivrigt kastede sig over bogen, mens de nød et glas vin inden hjemturen i det usædvanligt smukke efterårsvejr.