2011

Afholdte arrangementer


Årsmøde og generalforsamling
På Liselund, Slagelse
Tirsdag den 12. april 2012

Små 50 medlemmer deltog i årsmødet og generalforsamlingen på Liselund. Efter en orientering og rundvisning af forstander Vibeke Hein, blev kaffen indtaget i et af de smukke, historiske lokaler.
Herefter begyndte generalforsamlingen. Der blev vedtaget nye vedtægter for foreningen, hvoraf de to vigtigste er:
– Navneskifte fra “Historisk Samfund for Sorø Amt” til ”Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland”.
– Omlægning af regnskabsåret til at følge kalenderåret.
Hidtil har regnskabsåret været fra 1. oktober til 30. september. Det har betydet, at kontingentet er blevet opkrævet bagud, hvilket har haft den konsekvens, at vi ofte har haft problemer med at betale trykningen af årbøgerne rettidigt, hvilket var utilfredsstillende. Fremover skal kontingentet betales fremadrettet.Sommerudflugt til Lolland
Tur med bus til Maribo Domkirke, Pederstrup Herregård og Ravnsborg Voldsted
Lørdag den 14. maj 2011

Dette års sommerudflugt gik til Lolland. Vi så først se Maribo Domkirke, hvor domprovst Ole Opstrup fortalte og viste rundt. Herefter spiste vi frokost i Bangs Haver, og turen fortsatte til herregården Pederstrup, hvor vi fik en introduktion til stedet og herregårdens historie. Efterfølgende kunne vi gå rundt i museet på herregården og parken på egen hånd. Ud på eftermiddagen kørte vi til Ravnsborg Voldsted med en pragtfuld udsigt over Smålandshavet og øerne Femø og Fejø. Der var også en hurtig kop kaffe fra bussen.
Maribo Domkirke har i sig selv en spændende historie tæt knyttet til den hellige Birgitta. Der er kun fundamenter tilbage af selve nonneklosteret og klosteranlægget. Da stiftelsen blev nedlagt i 1621 forfaldt klosterets bygninger, og byens borgere købte og genanvendte sten og tømmer. I Domkirken er der bl.a. en altertavle fra 1641, en prædikestol fra 1606 og et korbuekrucifiks fra slutningen af 1400-tallet. Døbefonden er fra omkring 1600. Man kan se, hvor Leonora Christina, datter af Christian IV, ligger begravet. Udover hovedalteret er der to mindre altre begge fra slutningen af 1400-tallet: Augustineralteret og Birgitta-alteret.
Herregården Pederstrup har en lang historie tilbage til 130O-tallet, men er mest kendt fra perioden efter 1725, hvor Rewentlow-slægten overtog den. I dag er der indrettet museum på herregården. Museet består af tre dele: Hovedbygningen til herregården med en fast samling med kunst, møbler og personlige genstande fra
Rewentlow-familiens tid, den omkringliggende park i engelsk romantisk stil samt et tidligere ridehus til særudstillinger. Den aktuelle særudstilling var “Drømmekjoler og Kjoledrømme” og handler om godsejerfruernes selskabsliv.
Ravnsborg Voldsted ligger tæt på Kragenæs, der er overfartssted til Femø og Fejø. På det flade Lolland syner det 18 meter høje voldsted imponerende. På borgbanken er der ruiner efter borgens 1300-tals bygninger – formentlig opført af den holstenske greve Johan den Milde. I 1387 indløser Kronen borgen fra det holstenske ejerskab, og den forbliver i Kronens eje indtil nedrivningen i 1500-årene.Efterårstur til Valdemarskilde
Tur til Valdemarskilde og Ottestrup Kirke
Lørdag den 17. september 2011

Vi var så heldige, at et af vore medlemmer, godsejer Denis de Neergaard beredvilligt havde givet tilsagn om, at vi kunne besøge godset Valdemarskilde, der ligger tæt ved Slagelse
Denis de Neergaard viste rundt i hovedbygningen og fortalte om slægtens og godsets historie. Endvidere blev der lejlighed til en tur i den smukke park, hvor kilden, der har givet navn til godset, befinder sig.
Turen, der foregik i egne biler, fortsatte til Sorterup Sognegård, hvor kaffen ventede. Herfra gik turen til Ottestrup Kirke, hvor foreningens formand Helge Torm fortalte om de mange kalkmalerier fra tiden ca. 1425 til ca. 1510. I tårnbuen ses de berømte kalkmalerier, hvor ræven prædiker for gæssene, og et andet, hvor gæssene hænger ræven.Årbogsudlevering
Hotel Postgården, Sorø
Onsdag den 12 oktober 2011

12. oktober 1911 var datoen, hvor initiativet til Historisk Samfund for Sorø Amt blev taget på et møde i Sorø. Den stiftende generalforsamling fandt sted 1. september 1912 i Ringsted, hvorfor man kan diskutere hvilken dato, der er den korrekte for vores 100-års jubilæum. Det er bestyrelsens opfattelse, at mødet den 12. oktober 1911 var anledningen til, at en gruppe af initiativtagerne på baggrund af opbakning til ideen på mødet begyndte arbejdet med at forberede den stiftende generalforsamling. Det kan i øvrigt tilføjes, at 50-års jubilæet blev markeret i 1961
med en artikel i årbogen for 1962.
I anledningen af 100-års jubilæet inviterede bestyrelsen til en reception i Sorø, hvor det hele startede, nemlig på Hotel Postgården, Storegade 25.
Ved receptionen blev der serveret kaffe og lagkage.
Ved receptionen blev jubilæumsårbogen præsenteret, og de fremmødte medlemmer fik deres eksemplar med hjem. Jubilæumsårbogen var sidemæssigt større end nogensinde med spændende alsidige artikler, der geografisk dækkede store dele af det gamle Sorø Amt.