2014

Afholdte arrangementer

Årsmøde og generalforsamling
Sognegården, Skælskør
Onsdag den 23. april 2014

Å r s m ø d e
Vi mødtes ved Skælskør Bymuseum. På museet fik vi en rundvisning. Museet har til huse i Peder Reedtz Gård, opkaldt efter lensmanden på Antvorskov Slot, der havde ejendommen i tiden omkring 1580. Den 2-etagers bindingsværksbygning har stadig udskæringer af englehoveder over vinduerne mod Algade. Skælskør Bymuseum viser i sine faste udstillinger forskellige sider af livet i den gamle købstad samt handel, håndværk og erhverv gennem de seneste 100 år. Der er desuden faste udstillinger om museets specialer, som er søfart og fiskeri. Efter rundvisningen guidede Jørgen Kok deltagerne ad en alternativ byvandring til den forholdsvis nye sognegård.
G e n e r a l f o r s a m l i n g
Efter kaffe med brød og fællessang blev generalforsamlingen, som 40 medlemmer deltog i, afviklet med dagsorden i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsens beretning og regnskab 2013 blev godkendt.
Forslag til budget med uændret kontingent på 160 kr. blev godkendt.
Genvalg til bestyrelsen af Erik Damm Andersen, Ole Skude og Carsten Egø Nielsen.
Nyvalg af revisor Klavs Flittner samt revisorsuppleant Jens Jeppesen.


Sommerudflugt med bus til Sydfyn
Lørdag den 24. maj 2014
Spændende historiske seværdigheder på Sydøstfyn
Årets sommerudflugt gik til Sydøstfyn. Efter opsamlingen kørte bussen over Storebæltsbroen til Nyborg, hvor vi passerede det gamle havneområde til jernbanefærgerne, og hørte lidt om udviklingen af dette område. Vi kørte ad den smukke Nyborg-Svendborg-landevej til Gudme.
G u d m e
Vi hørte om en af Danmarks største og rigeste jernalderbebyggelser. Bopladsen bestod af en stormandsgård omgivet af op mod 50 mindre gårde. Et stykke herfra blev bygdens døde begravet, og ude ved kysten ved Lundeborg lå en tilhørende handelsplads. I alt har der nok boet omkring 500 mennesker på bopladsen. Flere religiøse stednavne tyder på, at Gudme – “gudernes hjem” – også var center for den hedenske kult, det antydes af
navne som Galdbjerg og Albjerg som betyder henholdsvis “offerbjerget” og “helligdomsbjerget”.
F a t t i g g å r d e n
Fra Gudme kørte vi de få kilometer til Svendborg, hvor vi fik en rundvisning på Forsorgsmuseet Viebæltegård. Museet ligger i Nordens bedst bevarede Fattiggård fra 1872, og viser en spændende del af historien om Danmarks forsorg. Museet er det eneste af sin art i Europa. Det viser en ellers ofte skjult del af Danmarkshistorien, nemlig historien om de mange mennesker, som har levet livet på samfundets skyggeside. Museet arbejder med at bevare, forske i og formidle historien om forsorg på så forskellige institutioner som børnehjem, fattiggårde, arbejdsanstalter og alderdomshjem.
H a v n e n
Efter rundvisningen blev der lejlighed til at kigge lidt på egen hånd, inden turen gik til havnen i Svendborg. Museumsleder Esben Hedegaard kørte med i bussen og fortalte om Danmarks ældste erhvervshavn.
F r o k o s t
Frokosten indtoges på Restaurant Svendborgsund, der kan dateres helt tilbage til 1681. Væggene er skæve, gulvet knirker, og der er lavt til loftet. Stedet er fyldt med atmosfære, historie og ikke mindst kulinariske oplevelser.
B r o h o l m
Efter frokost kører vi til Broholm Gods, hvor der var rundvisning. Broholms historie kendes med sikkerhed fra 1326, da Esbern Snares oldebarn, Absalon Johnsen af Ulfeldt-slægten, blev herre på Broholm Slot. Hans efterkommere beholdt det inddtil 1473. Efter adskillige generationer af Ulfeldt-slægten havde beboet borgen,
købte Otto Skeel slottet i 1641. Det er den eneste gang Broholm er blevet handlet, og med ham ender Broholms middelalderæra. Han nedriver den brøstfældige borg og opfører den nuværende hovedbygning som en af landets sidste sengotiske bygninger, dog med stærke renæssancetræk i form af trappetårn og symmetrisk vinduesplacering. I 1730 kommer slægten Sehested til gennem Niels Sehesteds giftermål med Elisabeth Skeel og
den er stadig ejer i 13. generation.
L u n d e b o r g
Efter besøget på Broholm kørte vi til Lundeborg, hvor vi fik kaffe med brød fra bussen, og herefter gik turen mod Sjælland. På vejen til Nyborg kørte vi forbi Hesselagergård, der er stort set samtidig med Borreby Herreborg
ved Skælskør.


Sensommertur til Herlufsholm
Tur i egne biler til Herlufsholm og Holløse Mølle
Lørdag den 20. september 2014

Årets efterårsudflugt gik til Herlufsholm og Holløse Mølle. Turen startede i Herlufsholm kirke, hvor tidligere sognepræst Ejlif Kristensen levende fortalte om kirkens og Herlufsholms historie. Herunder historien bag oprettelsen af kostskole på Herlufsholm for “adelige og andre ærlige mænds børn”.
Efter kirken gik turen via klostergangen til de bygninger, der i dag rummer skolen. Klasselokaler, festsal og museum blev besigtiget.
Herefter gik turen til Gulerodshuset, hvor kaffe og æblekage blev nydt.
Turen sluttede ved Holløse Mølle, hvor Bertel Hansen berettede om historien bag stedet, som tidligere fungerende som mølle med tilhørende kro og bageri.


Årbogsudlevering i Korsør
Kongegaarden, Korsør
Fredag den 28. november 2014

Igen i 2014 er traditionen blevet fulgt, idet Historisk Forening har afholdt en beskeden reception i forbindelse med udgivelsen af den nye årbog. Dette skete fredag den 28. november i Kongegaarden i Korsør. Ikke mindre end omkring 90 medlemmer var mødt op til dette arrangement.
Eftermiddagen blev indledt i den dejlige koncertsal med velkomst ved formand Helge Torm, hvorefter fhv. overbibliotekar Poul Erik Nielsen fortalte om Kongegaardens historie, såvel den ældre som den nyere del.
Herefter præsenterede Helge Torm indholdet af den nye årbog.
Årbøgerne lå herefter klar til udlevering til de fremmødte, og eftermiddagen afsluttedes med en hyggelig reception/sammenkomst i Isenstein-galleriet i Kongegaarden.